Löneadministration:         
- Löne- och arvodesutbetalningar                    
- Redovisning av skatter och avgifter       
- Årsavslut
-Pensionsrapporteringar
- Statistik
- Underlag till lönerevision
- Avtalstolkning

Personaladministration:
- Lönerevision
-Lönekartläggning
- Råd och Stöd
- Personalhandbok

Utbildning:
- Tidsredovisning
- Rutinbeskrivningar
-  Checklistor 

Virtuell Assistans: 
- Löpande administration
- Kundservice
- Telefonist
- Hantering av e-post
- Kvittoredovisning
- Personalhandböcker
- Bollplank kring administration
- Uppdatering/skapande av manualer